• DOLAR
  6,8645
 • EURO
  7,8560
 • ALTIN
  400,03
 • BIST
  1,1443
PELET (SIKIŞTIRILMIŞ TALAŞ) SATIN ALINACAKTIR GİRESUN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

PELET (SIKIŞTIRILMIŞ TALAŞ) SATIN ALINACAKTIR GİRESUN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Pelet (Sıkıştırılmış Talaş) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2019/372601
1-İdarenin
a) Adresi :Seldeğirmeni Mahallesi Saffet Beyazıtoğlu Sokak
No: 5 28200 GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
b) Telefon ve faks numarası :4542161601 – 4542164512
c) Elektronik Posta Adresi :giresun@gsb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet
adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :1.000 Ton Pelet (Sıkıştırılmış Talaş) Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri :19 Eylül Spor Salonu: 120 Ton Dereli İlçe Spor
Salonu: 50 Ton Keşap İlçe Stadı: 10 Ton Espiye
Muhsin Yazıcıoğlu Spor Salonu: 50 Ton Alucra Spor
Salonu: 40 Ton Tirebolu Spor Salonu: 40 Ton
Şebinkarahisar Spor Salonu: 40 Ton Eynesil Yurt
Müdürlüğü: 100 Ton Tirebolu Yurt Müdürlüğü (A, B,
C, D Blok): 400 Ton Keşap Yurt Müdürlüğü: 150 Ton
c) Teslim tarihi :Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen
sipariş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde
peyder pey teslimat yapılacaktır, ilgili miktardaki
malın bedelini teslimattan sonra idareden aylık
olarak alınacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı
Salonu
b) Tarihi ve saati :02.09.2019 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İhaleye katılacak olan isteklinin ; yakıt üretiminin yapıldığı İlin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce verilmiş ” Uygunluk İzin Belgesi ” (Pelet/Biyokütle Satış İzin Belgesi) ni sunmaları zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:İhaleye katılacak olan isteklinin; yakıt üretiminin yapıldığı İlin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce verilmiş ”Uygunluk İzin Belgesi” (Pelet/Biyokütle Satış İzin Belgesi) nin ekindeki TS EN ISO 17225-2 Katı Biyoyakıtlar-Yakıt Özellikleri ve Sınıfları – Bölüm 2: sınıflandırılmış ahşap peletler (ISO 17225-2:2014) standardını sağladığına dair TSE belgelerini sunmaları zorunludur.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya Özel sektörde tek bir sözleşme altında yapılmış her türlü Pelet (Sıkıştırılmış Talaş) vb. yakıt alımları
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Sponsorlu Bağlantılar