• DOLAR
  7,0540
 • EURO
  8,3960
 • ALTIN
  462,19
 • BIST
  1,1864
KEMERKÖPRÜ FİDANLIĞI KAFES TEL İHATA VE GİRİŞ KAPISI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORDU ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

KEMERKÖPRÜ FİDANLIĞI KAFES TEL İHATA VE GİRİŞ KAPISI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORDU ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

KEMERKÖPRÜ FİDANLIĞI KAFES TEL İHATA VE GİRİŞ KAPISI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2020/237179
1-İdarenin
a) Adı :ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORDU ORMAN
FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :Eskipazar Mah. Fidanlık Sk. No:9 Kat:3 (Ordu
-Ulubey Yolu 3.Km) 52200 ALTINORDU/ORDU
c) Telefon ve faks numarası :4522370219 – 4522370218
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak
indirilebileceği internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı :KEMERKÖPRÜ FİDANLIĞI KAFES TEL İHATA VE
GİRİŞ KAPISI
b) Niteliği, türü ve miktarı :1,5 km kafes tel ihata ve teknik şartnamede
belirtilen yaya ve araç geçişli 2 adet demir kapı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Giresun ili İnişdibi beldesi Kemerköprü mevkii
ç) Süresi/teslim tarihi :Yer tesliminden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 gün
içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :20.05.2020 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres) :Ordu Orman Fidanlık Müdürlüğü İhale Salonu veya
Müdür Yrd. Odası4. İhaleye katılabilme şartları ve
istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:Fidanlık İşleri, Ağaçlandırma İşleri, (A) ALT YAPI İŞLERİ V. GRUP KARAYOLU İŞLERİ VE B (Üstyapı) (Bina) İşleri, B/III Grubu İşler ile bu işler kapsamında yapılan ikmal, tadilat ve onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. İhale konusu işi içeren iş deneyim belgeleri de kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:İnşaat Mühendisi veya Mimar
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Sponsorlu Bağlantılar